Giải quyết tranh chấp tại trọng tài

460

Trong trường hợp doanh nghiệp có tranh chấp thương mại với đối tác trong và ngoài nước và vụ việc được thụ lý và giải quyết tại trọng tài thương mại quốc tế, SB Law có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp nêu trên.

Phạm vi dịch vụ của SB Law

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến Quyền và Nghĩa vụ của khách hàng theo nội dung Hợp đồng thương mại đã ký với đối tác

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp và yêu cầu giải quyết tranh chấp theo thủ tục Trọng tài Thương mại.

Dự thảo các văn bản trả lời cho bên đối tác hoặc cho Tổ chức Trọng tài thương mại liên quan đến tranh chấp hợp đồng thương mại.

Cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại trọng tài.