Điều kiện của dự án đầu tư được đưa vào danh mục dự án BOT

366

– Phù hợp với quy hoạch phát triển vùng hoặc quy hoạch phát triển ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật của dự án (gọi chung là nghiên cứu tiền khả thi) đã được thông qua bằng văn bản.

Bảo đảm tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường do Nhà nước quy định.

– Có khả năng hoàn vốn và có lợi nhuận.