Tư vấn quản Trị doanh nghiệp và kiểm soát tuân thủ

Tư vấn quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tuân thủ là một thế mạnh của S&B Law. Luật sư thành viên Nguyễn Thị Thu, trước khi về làm việc tại S&B Law, đã từng giữ chức Trưởng phòng pháp chế và kiểm soát nội bộ tại Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc ban pháp chế và kiểm soát nội bộ của chứng khoán SHS, vì vậy, khi khách hàng đến với S&B Law, khách hàng sẽ được cung cấp những giải pháp tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng và bảo đảm tuân thủ các quy trình nội bộ của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp giảm bớt được những rủi ro pháp lý liên quan.

15

Dịch vụ tư vấn quản trị và kiểm soát tuân thủ của S&B Law bao gồm:

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về việc chuyển đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, công ty đại chúng;
  • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các quy trình và quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp, văn bản của ban lãnh đạo công ty và hoàn thiện điều lệ doanh nghiệp;
  • Kiểm tra và đề xuất việc soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp và quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
  • Tư vấn và tiến hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và thông qua các Quyết định trong nội bộ doanh nghiệp;
  • Tư vấn quá trình tuân thủ trong các công ty đai chúng, công ty niêm yết, công ty có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện.
  • Tư vấn về quá trình báo cáo, tuân thủ chế độ kiểm toán, kế toán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.