Tư vấn đầu tư nước ngoài

Với một đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, am hiểu môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, S&B Law sẽ hỗ trợ một cách có hiệu quả nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam.

16

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của S&B Law bao gồm:

  • Giới thiệu cho nhà đầu tư địa điểm thực hiện dự án, trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp.
  • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư, giới thiệu bên liên doanh triển khai dự án;
  • Tư vấn và đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp với pháp luật, với cam kết của WTO và với pháp luật đầu tư Việt Nam.
  • Cử luật sư giỏi cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư dự án tại Việt Nam;
  • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu xin chủ trương cấp phép dự án.
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp và các cơ quan cấp phép khác;
  • Theo dõi và làm việc với cơ quan cấp phép để giải trình và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư;
  • Tiến hành thủ tục sau cấp phép gồm thủ tục liên quan tới đất đai, xây dựng và thuế.
  • Tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên thực tế, ví dụ chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.