Pháp luật nhà đất

1. Luật kinh doanh bất động sản 200663_2006_QH11_06000648

2. Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 45177_ND153CP

3. Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 69236_TT13BXD

4. Luật Nhà ở 2005 30954_L56QH

5. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 100914_ND71CP

6. Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 105332_TT16BXD1

7. Luật đất đai 2003 33818_L13QH

8. Luật đất đai sửa đổi 2013 45_2013_QH13_13222193