Pháp luật doanh nghiệp

1. Luật doanh nghiệp 2005 : 31574_L60QH

2. Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật của doanh nghiệp:

102_2010_ND-CP _10211458

3. Nghị định 43/2010/ NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp

4. Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

01_2013_TT-BKHDT_13219165