Pháp luật đầu tư

1. Luật đầu tư 2005: 31594_L59QH

2. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 16574_ND108CP

3. Nghị định số 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: 194-nd

4. Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: TT 08_07

5. Thông tư số 213/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam TT 213

6. Thông tư số 01/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam TT 01_01

7. Thông tư 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh: 17_2009_TT-BTC_09000046

8. Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT 105347_TT3BKH

9. Nghị định số 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao 105369_ND24CP

10. Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao 16574_ND108CP

11. Nghị định 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 23_2007_ND-CP_07000120