Điều kiện công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới

376

Ngày 14/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới, có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp huyện xác nhận.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngoài việc phải đăng ký và được UBND cấp tỉnh xác nhận còn phải có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định và 25% số xã chưa đạt chuẩn phải có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Đối với tỉnh, để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; đối với 20% số huyện chưa đạt chuẩn còn lại phải đảm bảo các điều kiện như: Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập, các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Cũng theo Quyết định này, xã, huyện, tỉnh muốn công nhận lại phải đảm bảo các điều kiện nêu trên liên tục trong 05 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Download văn bản tại đây QD372_TTg