Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

179

Ngày 12/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước… tập trung triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thực hiện tốt tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể: Xử lý khó khăn, vướng mắc về tài chính trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và phê duyệt các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc diện cổ phần hóa; nghiên cứu đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng và công tác cán bộ trong DNNN và báo cáo kết quả rà soát quy định về cơ chế tiền lương đối với các chức danh quản lý chủ chốt trong DNNN bảo đảm hợp lý, hiệu quả theo cơ chế thị trường và chính sách đối với lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đặc biệt, xử lý nghiêm về hành chính đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp…

Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Download chỉ thị ở đây06_CT-TTg