Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

368

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 01/2014/QĐ – TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014  về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. Trong đó quy định chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công; chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc.

1. Mức bồi dưỡng giám định theo ngày công

Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công được áp dụng đối với việc giám định tư pháp trong các lĩnh vực: pháp y về độc chất, tổ chức học, sinh học, giám định trên hồ sơ; pháp y tâm thần; kỹ thuật hình sự; tài chính; ngân hàng; văn hóa; xây dựng; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; nông-lâm-ngư nghiệp và các lĩnh vực khác.

Mức bồi dưỡng giám định tư pháp một ngày công đối với một người thực hiện giám định theo ngày công trong các lĩnh vực giám định nêu trên có các mức bồi dưỡng là : 500.000 đồng; 300.000 đồng và 150.000 đồng.

Ngày công thực hiện giám định tư pháp được tính là 8 giờ thực hiện giám định. Số tiền bồi dưỡng cho một việc giám định được tính như sau:

 

Số tiền bồi dưỡng  =

Số giờ giám định   x mức bồi dưỡng một ngày công

8 giờ

 

Thời gian, khối lượng công việc cần thiết cho việc thực hiện giám định theo quy trình thực hiện giám định chuẩn của từng lĩnh vực giám định do Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp quy định. Trường hợp thời gian thực hiện giám định vượt quá 8 giờ/ngày thì tổng thời gian làm giám định tăng thêm không vượt quá 300 giờ/năm.

2. Mức bồi dưỡng theo vụ việc giám định

Bên cạnh quy định chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo ngày công, Quyết định cũng quy định chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc. Cụ thể, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo vụ việc được áp dụng đối với giám định trên người sống và trên tử thi trong lĩnh vực pháp y.

Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định trên người sống gồm có ba mức như sau: 160.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng.

             Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định tử thi mà không mổ tử thi và tử thi không được bảo quản theo đúng quy chuẩn hoặc ở trạng thái thối rữa tự nhiên gồm có ba mức: 600.000 đồng, 800.000 đồng và 1.000.000 đồng.

Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định mổ tử thi mà tử thi không được bảo quản theo đúng quy chuẩn hoặc ở trạng thái thối rữa tự nhiên gồm có bốn mức là: 1.500.000 đồng, 2.500.000 đồng; 3.000.000 đồng và 4.500.000 đồng

Quyết định số 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2014 và thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp./.

Download văn bản tại: QD 01 -2014 Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp