Các loại hình tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

250

Câu hỏi: Tôi là Ý, ở Hà Nội. Qúy công ty cho tôi hỏi theo quy định của luật doanh nghiệp mới thì có các loại hình tổ chức lại doanh nghiệp nào? Và quy định cụ thể ra sao? 

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định từ Điều 192 đến Điều 199 luật doanh nghiệp năm 2014 thì có các loại hình tổ chức lại doanh nghiệp sau:

* Chia doanh nghiệp:

Chỉ có Công ty cổ phần và Công ty TNHH có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Sau khi các Công ty mới được cấp giấy phép kinh doanh thì Doanh nghiệp bị chia chấm dứt tồn tại.

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

* Tách doanh nghiệp:

Chỉ có Công ty cổ phần và Công ty TNHH có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Không làm chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

* Hợp nhất doanh nghiệp:

Áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp (Chú ý các quy định đặc biệt về thị phần).

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại.

công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

* Sáp nhập doanh nghiệp:

Áp dụng với mọi loại hình doanh nghiệp (Chú ý các quy định đặc biệt về thị phần).

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

* Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần có thể chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH và ngược lại.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH.

Điều kiện và thủ tục bạn tham khảo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trao đổi về những điểm mới của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chương trình tiềm năng Việt Nam, kênh truyền hình Netviet-VTC10. Mời quý vị đón xem: