Luật sư tư vấn hoạt động trung gian thương mại

197
Môi giới thương mại

SBLaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động trung gian thương mại, dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn hoạt động đại diện thương nhân

 • Tư vấn phạm vi, thời hạn đại diện theo luật thương mại
 • Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại diện thương nhân
 • Soạn thảo hợp đồng đại diện thương nhân
 • Tư vấn trách nhiệm khi vượt quá phạm vi đại diện
 • Tư vấn về thù lao khi một bên chấm dứt hợp đồng đại diện

Tư vấn hoạt động Môi giới thương mại

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên liên quan đến môi giới thương mại
 • Hướng dẫn xác định chi phí, thù lao môi giới
 • Soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Tư vấn hoạt động Uỷ thác mua bán hàng hoá

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng uỷ thác
 • Tư vấn về việc uỷ thác lại cho bên thứ ba
 • Soạn thảo hợp đồng uỷ thác
 • Tư vấn điều kiện hàng hoá được uỷ thác mua bán

Tư vấn hoạt động Đại lý thương mại

 • Tư vấn ưu, nhược điểm của các hình thức đại lý thương mại trên thực tế
 • Tư vấn cách xác định thù lao đại lý
 • Tư vấn quyền sở hữu đối với hàng hoá trong hoạt động đại lý
 • Soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại, đặc biệt là hợp đồng có yếu tố nước ngoài.