Thủ tục, đầu mục hồ sơ và địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư

321

1.Về thủ tục đầu tư:

Dự án đầu tư trong nước có quy mô dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không phải đăng ký đầu tư (Điều 42 và 43 Nghị định 108/2006/NĐ-CP)

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô dưới 300 tỷ đồng (kể cả dưới 15 tỷ đồng) và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đều phải đăng ký đầu tư (Điều 44 Nghị định 108/2006/NĐ-CP)

2.Về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư”

Ngoài quy định chung tại Mục II Chương V Nghị định 108/2006/N Đ-CP về đầu mục hồ sơ dự án đầu tư, đối với nhà đầu tư nước ngoài cón phải thực hiện quy định sau:

– Lần đầu đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư

– Nộp bổ sung các hồ sơ quy định tại Mục IV của Chương V nghị định 108/2006/NĐ-CP

3.Về địa điểm thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh:

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh hoặc ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT theo Điều 40 Nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Điều 20 của Luật Doanh Nghiệp) và về đầu tư (Điều 50 luật đầu tư) , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ quan quản lý đầu tư cấp chứng nhận đầu tư và quản lý theo địa bàn thực hiện dự án đầu tư; theo đó, địa điểm thực hiện thủ tục được quy định như sau;

a)     Dự án đầu tư trong nước

–         Thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh

–         Thực hiện các thủ tục đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT.

b)    Dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Thực hiện các thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh hoặc Ban quản lý KCN, KCX, CCNC, KKT.