Tư vấn luật liên quan đến việc hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thứ cấp

216
Quản lý dòng tiền

SBLAW với các luật sư kinh nghiệm về lính vực franchise, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thứ cấp.

1.Phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

– Dự thảo hợp đồng tiếng Việt cho Quý Khách hàng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích của Quý Khách hàng theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

– Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Quý Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

– Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Quý Khách hàng (không quá 3 lần trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đệ trình bản dự thảo Hợp đồng lần 01 cho Quý Khách hàng) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh. Giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ;

2. Kế hoạch triển khai công việc như sau:

Bước 1: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Quản lý dự án của Quý khách hàng.

Bước 2: Rà soát Dự thảo hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu dịch vụ. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng.