Hướng dẫn viết bản mô tả và tóm tắt sáng chế (Phần I) : Sáng chế dạng cơ cấu

252
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

Phần mô tả

– Tên sáng chế: Nút chai sâm banh                       nút chai sâm panh

– Lĩnh vực sử dụng sáng chế

Sáng chế đề cập đến nút dùng để đóng chai sâm banh

Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

Đã biết các nút dùng để đóng chai sâm banh có dạng hình trụ rỗng và các vành bít và nắp có rãnh theo biên dạng của cổ chai. Tuy nhiên, các nút này có nhược điểm là độ kín khít chưa cao và độ rung khi đóng chai cao.

Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Do đó, mục đích của sáng chế là làm tăng độ kín của nút chai sâm banh và giảm rung khi đóng chai.

Để đạt được mục đích nêu trên, nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng ở đầu dưới với các vành bít ở đầu trên của nó, phần nắp ở bên trên phần trụ rỗng có rãnh theo biên dạng của cổ chai, nắp ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào ở mặt dưới của phần trụ rỗng có dạng hình bán cầu

Nhờ có mặt mút vào có dạng hình bán cầu nên khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt nút vào bình bán cầu này, nhờ vậy mặt mút vào này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng của nút vào thành trong của cổ chai, do vậy làm tăng độ kín khít và giảm rung khi đóng chai.

– Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Hình A-5 là hình vẽ cắt riêng của nút chai sâm banh theo sáng chế.

hình vẽ

– Mô tả chi tiết sáng chế

Theo hình A-5 nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng 1 ở đầu dưới của nút chai, phần trụ rỗng này có các vành bít 2 ở đầu trên của nó, phần nắp 3 ở bên trên phần trụ rỗng có 1 rãnh 4 theo biên dạng của cổ chai và nắp 5 ở mặt trên của nút chai, phần trụ rỗng 1 còn có mặt mút vào 6 ở mặt dưới của nó có dạng hình bán cầu.

Khi đóng chai, phần trụ rỗng 1 được đưa vào cổ chai cho đến khi mép chai tỳ vào rãnh 4 của phần nắp 3. Khi đó, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu 6 làm cho mặt 6 này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng1 vào thành trong của cổ chai, nhờ vậy làm tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai

Yêu cầu bảo hộ

Nút chai sâm banh, với mục đích tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1) phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai. Khác biệt ở chỗ, mặt mút vào ô (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu.

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề cập đến nút chai sâm banh làm tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1) phần nắp (3) ở trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới cảu phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu, nhờ vậy, khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào (6) làm cho mặt mút vào (6) được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới cuả phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai.

(Hình vẽ công bố – Hình A-5)

hình

2.Sáng chế dạng chất

 BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

Phần mô tả

– Tên sáng chế: Hợp kim nền vàng

– Lĩnh vực sử dụng sáng chế:

Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng

– Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

Đã biết đến hợp kim nền vàng, trong đó ngoài vàng hợp kim này chứa 10% bạc và 0,5% gali. Nhược điểm của hợp kim này là có dạng đặc tính vật lý và công nghệ không cao.

– Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Mục đích của sáng chế là cải thiện đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim nền vàng. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất hợp kim nền vàng có thành phần (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc:   43 – 47

Gali:  0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

– Mô tả chi tiết sáng chế

Hợp kim nền vàng theo sáng chế có thành phần:

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

Hợp kim này được chế tạo theo phương pháp bao gồm các công đoạn: nấu cháy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 6400C trong 24 giờ

– Ví dụ thực hiện sáng chế

Chế tạo 100kg hơp kim

Để chế tạo 100kg hơp kim cần trộn 53kg vàng, 45.8kg bạc, 0.9kg gali, và 0.3kg tạp chất bao gồm đồng, niken. asen, angtimon với điều kiện  mỗi loại chiếm < 0.1 kg với nhau, sau đó nấu cháy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 6400 C, Sau 24 giờ, thu được hợp kim mong muốn.

Yêu cầu bảo hộ

1. Hợp chất nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, với mục đích cải thiện các đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, vơi mục đích cải thiện đặc tính vật lý và công nghệ cảu hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại