Đình chỉ thi hành án

447

Người được thi hành án gửi văn bản từ bỏ quyền và lợi ích mà họ được hưởng theo bản án, quyết định tới cơ quan

thi  hành án dân sự có thẩm quyền thi hành.

– Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan thi hành án dân sự hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

– Quyết định thi hành án;

-Văn bản từ bỏ quyền và lợi ích của người được thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đình chỉ thi hành án.

Lệ phí (nếu có): không.