Công ước quốc tế về trọng tài

273

Công ước về Công nhận và Thi hành các Quyết định Trọng tài nước ngoài của Liên Hiệp quốc thường được gọi là Công ước New York, được thông qua vào năm 1958 và đánh dấu một mốc quan trọng trong trọng tài quốc tế.

Công ước này đòi hỏi những nước tham gia phải công nhận các thỏa thuận trọng tài bằng văn bản và tòa án của các nước thành viên phải từ chối giải quyết các các tranh chấp có dẫn chiếu đến một thỏa  thuận trọng tài.

Các nước tham gia cũng phải công nhận và cho thi hành các quyết định trọng tài được tuyên tại những nước là thành viên của Công ước.

Tính đến nay đã có trên 140 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Công ước. Việt Nam tham gia Công ước vào ngày 12 tháng 12 năm 1995.